Her finner du oss og styret.

Du finner oss her:
  • Vinteroveien 2A
  • 3510 Hønefoss 

Koordinater til GPS:
60.168724,10.246207

Kart:
 60.168724,10.246207
 Bilder fra der vi er nå, med Hønefoss stasjon og elven i nærheten

 
Styret og komiteer 2016
Leder – Kristian Øiom
Nestleder – Else Marie Eriksen
Sekretær – Anne Strand
Kasserer – Kjellfrid Berg
Styremedlem – Kari Ottersen

Utstillingskomité
:
Leder - Birthe Møller
Eigil Søndergaard
Grzegorz Pabis
Else Marie Eriksen
Huskomité:


Leder - Kari Ottersen
Gunhild Blakstvedt


Valgkomité:

Roger Solberg 
Mary B. Gravdahl                             
E-post: ringerikes.malerklubb@gmail.com

Årskontigent 2016 kr 450,-
Bankgiro: 2280 25 13473VEDTEKTER FOR RINGERIKES MALERKLUBB

Vedtektsendringer:
·       08. mai 1994
·       27. mars 1996
·       20. mars 2001 
·       26. mai 2014:
  tidligere vedtak om å slå sammen Fest- og Huskomité til Arrangementskomité, er gjort i praksis, men ikke endret i vedtektene før nå. I tillegg er navnet Huskomité godt innarbeidet, slik at dette skrives inn istedenfor Arrangementskomité
 § 6: Valgkomité – nytt avsnitt
·       09. mars 2015:
 §6 Valg på årsmøter – Leder velges for ett år av gangen
  Endret  til et mer strukturert oppsett med en forklarende overskrift til paragrafene
·       15. mars 2015
 §6 Innkalling til årsmøter deles opp i foreløpig innkalling 3 uker før møtet, og endelig innkalling sendes ut med alle tilhørende dokumenter, seinest 10 dager før møtet

§1.       Klubbens navn
Klubbens navn er Ringerikes Malerklubb.

§2.      Formål
Ringerikes Malerklubb har som formål å utvikle medlemmenes skapende evner innenfor bildende kunst.

§3.     Styrets sammensetning

Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer:
·       Leder
·       Nestleder
·       Sekretær
·       Kasserer
·        1 styremedlem

Styremedlemmene velges av årsmøtet.

Leder for utstillingskomitéen og leder for huskomitéen, er varamedlemmer til styret.

§4.     Komitéenes sammensetning

På årsmøtet velges også:

Utstillingskomité:
1 leder
3 medlemmer

Huskomité:
1 leder
1 medlem

Leder av utstillingskomitéen og leder av huskomitéen skal ha tilsendt innkalling og referat fra styremøtene, som varamedlemmer til styret.

Valgkomité:
2 medlemmer
§5.      Styrets oppgaver

·       Styrets oppgaver er å sørge for at klubben drives etter vedtektene
·       Styret utarbeider instruks for komitéene
·       Saker som behandles i styret, avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt
·        Styret kan oppnevne jury for hver utstilling
·       Styret gir fullmakt til å disponere klubbens konti
·       Styret setter opp klubbens aktivitetsprogram for et halvt år av gangen

§6.       Årsmøter – myndighet og gjennomføring

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og holdes hvert år innen 1. mai..  Kun medlemmer som har betalt kontingent for foregående år har stemmerett på årsmøtet. Klubbens regnskap følger kalenderåret.

Årsmøtet behandler:

a)     Styrets årsberetning
b)     Klubbens regnskap for foregående år
c)     Innkomne forslag
d)     Fastsettelse av neste års kontingent
e)     Klubbens budsjett for inneværende år
f)      Valg

Foreløpig innkalling sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet, med 1 ukes frist for innmelding av forslag til årsmøtet, herunder vedtektsendringer. Tidsfristen må opplyses om i innkallingen.  Endelig innkalling, med vedlegg til sakene, sendes medlemmene seinest innen 10 dager før årsmøtet. Forslag skal være skriftlig og følge årsmøteprotokollen.  Det skal fremgå av protokollen hvem som er forslagsstiller.

Valg på årsmøter:
·       Leder velges for 1 år
·       Øvrige styreverv – velges for 2 år
·       Huskomitéen og utstillingskomitéen – 2 år
·       Leder av hus- og utstillingskomitéene, som vara til styret – 1 år
·       Revisor – 1 år
·       Valgkomité – 1 år

Valgkomité
Ved manglende representanter til valgkomité, kan styret ta det ansvaret og har myndighet til å forespørre medlemmer om hjelp til oppgaven.

Ekstraordninært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst 5 medlemmer skriftlig krever det. Alle årsmøtevedtak avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Innkallingen sendes ut 3 uker før møtet.

§7.       Avvikling av Ringerikes Malerklubb

Beslutning om klubbens opphør kan kun avgjøres med minst 2/3 av årsmøtets deltakere. Hvis mindre enn 50%  av medlemmene er tilstede, skal sak om opphør endelig avgjøres på ekstraordinært årsmøte tidligst 6 uker senere. Ved opphør skal klubbens eiendeler gis til kunstneriske formål.

§8.       Medlemskap i Ringerikes Malerklubb

Som medlem kan opptas enhver som betaler kontingent. Medlemmer som ikke retter seg etter styrevedtak eller som opptrer i strid med vedtekter eller på annen måte motarbeider klubbens aktiviteter, kan ekskluderes som medlem. Ekskludert medlem kan ikke søke om nytt medlemskap før tidligst ett år etter at ekskluderingen er iverksatt. Søknad skal da sendes styret for godkjenning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Mine bloggevenner!